ارتقا دهید

صفحه اصلی » نوسازی

ارتقا دهید


آسانسورها و پله برقی های قدیمی و قدیمی نیز می توانند خدمات مناسبی را در آسانسور فوجی بیابند. ما راه حل های شخصی سازی شده را با توجه به شرایط شما - از تبدیل تک جزء تا ارتقاء سیستم یا حتی تعویض کل آسانسور - فرموله می کنیم. آسانسور اصلاح شده نه تنها می تواند استانداردهای ملی ایمنی و راحتی را برآورده کند، بلکه عملکرد آن را بهبود بخشیده و عمر مفید آن را افزایش می دهد.